kon zis durch

sei kon struk tiv kon tak tier lieb
kon ti nenz wie du musst
kon sum dich ran

kon text ihn zu der kon ver siert
kon ter ka rier sein hemd
kon ster nier nie

kon troll dich froh kon tur nur so
kon so lä dierst du
kon ser viers dir

kon fron tier kon fli gier geh
kon form mit kon fu tse
kon ti im nu um

von Rainer Stolz